Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Εταιρική Ευθύνη
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ παρέχει στήριξη σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, σε Ιδρύματα και άλλους κοινωνικούς φορείς, καλύπτοντας ανάγκες σίτισης συνανθρώπων μας.

Η εφαρμογή της αρχής ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους μας αποτελεί μέρος της νοοτροπίας μας. Βασικό μέλημά μας είναι η συνεχής εξέλιξη τους, με γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο καθενός και της άρτιας και αποδοτικής συνεργασίας των ατόμων, όταν βρίσκονται στα πλαίσια ομάδας.

Στην ίδια κατεύθυνση, πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου της εταιρείας, πάντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις και νέες επιταγές της εποχής μας.

Ακόμη, η εταιρεία μας διενεργεί αιμοδοσίες και διαθέτει τράπεζα αίματος από το 2016, με πάνω από 100 καλύψεις ασθενών.

Η εταιρεία μας είναι ενάντια στην παιδική εργασία, η οποία αφαιρεί το δικαίωμα εκπαίδευσης στην ευάλωτη αυτή ομάδα. Για τον λόγο αυτό, κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση και προμηθευτής ελέγχεται από μέλη της ομάδας μας για να διασφαλιστεί αυτό το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.