Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη

Για τη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνιστά μέρος μακροχρόνιας στρατηγικής, η οποία αποτελεί δέσμευση της εταιρείας μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Όλες οι δράσεις μας προωθούν τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλα τα επίπεδα. Οραματιζόμαστε ένα μέλλον, στο οποίο η ευσυνειδησία, η υπευθυνότητα, η αλληλοβοήθεια και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον θα βρίσκονται στο επίκεντρο των ενεργειών κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Σεβασμός στον Άνθρωπο & στην Κοινωνία

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ παρέχει στήριξη σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, σε Ιδρύματα και άλλους κοινωνικούς φορείς, καλύπτοντας ανάγκες σίτισης συνανθρώπων μας.

Η εφαρμογή της αρχής ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους μας αποτελεί μέρος της νοοτροπίας μας. Βασικό μέλημά μας είναι η συνεχής εξέλιξη τους, με γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο καθενός και της άρτιας και αποδοτικής συνεργασίας των ατόμων, όταν βρίσκονται στα πλαίσια ομάδας.

Στην ίδια κατεύθυνση, πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου της εταιρείας, πάντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις και νέες επιταγές της εποχής μας.

Ακόμη, η εταιρεία μας διενεργεί αιμοδοσίες και διαθέτει τράπεζα αίματος από το 2016, με πάνω από 100 καλύψεις ασθενών.

Η εταιρεία μας είναι ενάντια στην παιδική εργασία, η οποία αφαιρεί το δικαίωμα εκπαίδευσης στην ευάλωτη αυτή ομάδα. Για τον λόγο αυτό, κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση και προμηθευτής ελέγχεται από μέλη της ομάδας μας για να διασφαλιστεί αυτό το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα.

background
Σεβασμός στο Περιβάλλον

Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, εστιάζει τις δραστηριότητές της στην προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος βάσει των παρακάτω αξόνων:

Στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης αλιείας: Υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών, οι οποίοι εφαρμόζουν νόμιμες πρακτικές αλίευσης και φιλικές προς το περιβάλλον. Κατέχοντας τις πιστοποιήσεις ASC και MSC, η εταιρεία μας παράγει και συσκευάζει αλιευτικά προϊόντα, που προέρχονται από βιώσιμες πρακτικές αλιείας.

Παροχή τροφής θαλάσσιων χελώνων. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης της εταιρείας μας, συμβάλλουμε στην αποστολή του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, για την εξάλειψη των απειλών και την προστασία του απειλούμενου αυτού είδους, συμβάλλοντας στη διάθεση μέρους της τροφής τους. (πχ. μαλάκια, μαλακόστρακα, ψάρια)

Κομποστοποίηση ως τελικό στάδιο επεξεργασίας των υποπροϊόντων: Στη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ πραγματοποιείται περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση ΟΛΩΝ των οργανικών αποβλήτων. Κατά την κομποστοποίηση, τα οργανικά υπολείμματα που προέρχονται από τη διαδικασία της παραγωγής, τροποποιούνται σε βιολογικά σταθερές χημικές ενώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εδαφοβελτιωτικού για τη φυτική παραγωγή. Συνεπώς, το ενεργειακό αποτύπωμα βελτιώνεται, ενώ η ενέργεια για την ανακύκλωση προϊόντων μηδενίζεται.

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πόρων: Η επιχείρηση δίνει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ανακύκλωσης. Στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιείται ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, μελανιού, πλαστικού, ηλεκτρονικών συσκευών, λαδιών μηχανής και λαμπτήρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε πλήρη διαχωρισμό -στην πηγή και στη συνέχεια πλήρης- ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων και πάσης φύσεως συσκευών, μέσω της διαχείρισής τους αποκλειστικά από αδειοδοτημένους φορείς. Επίσης, από το 2006 έως σήμερα έχουμε συμβάλλει στην αγορά 3 οχημάτων ανακύκλωσης, μέσω της συμμετοχής μας στον «Μπλε Κάδο» της ΕΕΑΑ.

Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας: Η εταιρεία έχει δημιουργήσει σύστημα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αυτού από τον τομέα της παραγωγής, που με τη βοήθεια βιολογικού καθαρισμού, το εν λόγω νερό επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα του πράσινου χώρου του εργοστασίου.

Φωτοβολταϊκά πάνελ: Εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία της παραγωγικής μας μονάδας, καθώς και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα, το 20% της συνολικής ζήτησης της παραγωγικής μονάδας καλύπτεται από ηλιακή ενέργεια.

Μείωση των εκπομπών καυσαερίων: Βέλτιστη χρήση οχημάτων, εξοικονομώντας καύσιμα στη μεταφορά υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και μέτρηση εκπομπών ρύπων εργοστασίου.

Μείωση χρήσης πλαστικού: Διαρκής προσπάθεια μείωσης των υλικών συσκευασίας, με έμφαση στα πλαστικά. Δέσμευση των προμηθευτών μας προς αυτή την κατεύθυνση και πλάνο μείωσης πλαστικού 30% σε όλες τις συσκευασίες μας έως το 2030.

Χρήση ηλεκτρονικών αρχείων: Μείωση αριθμού των εκτυπώσεων, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής μορφής εγγράφων.

Συνεχής μέτρηση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους, με σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο εφαρμογής αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Βιωσιμότητα και υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών πρώτων υλών

Έχοντας στόχο την ολόπλευρη πρόοδο και βελτίωση της επιχείρησής μας, καθώς και των διαδικασιών που αυτή ακολουθεί, χτίζουμε και επενδύουμε σε υγιείς και καρποφόρες συνεργασίες. Προτεραιότητά μας πάντα είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Οι προμήθειες των πρώτων υλών της εταιρείας γίνονται από επιλεγμένους και θετικά αξιολογημένους προμηθευτές, οι οποίοι είναι:

  • Πιστοποιημένοι με πιστοποιητικά ασφάλειας Τροφίμων BRC IFS
  • Πιστοποιημένοι με πιστοποιητικά ΜSC /ASC βιώσιμων πρακτικών στην αλιεία
  • Πιστοποιημένοι με πιστοποιητικά FSC για τα υλικά συσκευασίας τους