Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Περιβάλλον
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, εστιάζει τις δραστηριότητές της στην προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος βάσει των παρακάτω αξόνων:

1. Στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης αλιείας: Υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών, οι οποίοι εφαρμόζουν νόμιμες πρακτικές αλίευσης και φιλικές προς το περιβάλλον. Κατέχοντας τις πιστοποιήσεις ASC και MSC, η εταιρεία μας παράγει και συσκευάζει αλιευτικά προϊόντα, που προέρχονται από βιώσιμες πρακτικές αλιείας.

2. Παροχή τροφής θαλάσσιων χελώνων. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης της εταιρείας μας, συμβάλλουμε στην αποστολή του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, για την εξάλειψη των απειλών και την προστασία του απειλούμενου αυτού είδους, συμβάλλοντας στη διάθεση μέρους της τροφής τους. (πχ. μαλάκια, μαλακόστρακα, ψάρια)

3. Κομποστοποίηση ως τελικό στάδιο επεξεργασίας των υποπροϊόντων: Στη ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ πραγματοποιείται περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση ΟΛΩΝ των οργανικών αποβλήτων. Κατά την κομποστοποίηση, τα οργανικά υπολείμματα που προέρχονται από τη διαδικασία της παραγωγής, τροποποιούνται σε βιολογικά σταθερές χημικές ενώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εδαφοβελτιωτικού για τη φυτική παραγωγή. Συνεπώς, το ενεργειακό αποτύπωμα βελτιώνεται, ενώ η ενέργεια για την ανακύκλωση προϊόντων μηδενίζεται.

4. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πόρων: Η επιχείρηση δίνει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ανακύκλωσης.
Στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιείται ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, μελανιού, πλαστικού, ηλεκτρονικών συσκευών, λαδιών μηχανής και λαμπτήρων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας προβαίνει σε πλήρη διαχωρισμό -στην πηγή και στη συνέχεια πλήρης- ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων και πάσης φύσεως συσκευών, μέσω της διαχείρισής τους αποκλειστικά από αδειοδοτημένους φορείς. Επίσης, από το 2006 έως σήμερα έχουμε συμβάλλει στην αγορά 3 οχημάτων ανακύκλωσης, μέσω της συμμετοχής μας στον «Μπλε Κάδο» της ΕΕΑΑ.

5. Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας: Η εταιρεία έχει δημιουργήσει σύστημα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αυτού από τον τομέα της παραγωγής, που με τη βοήθεια βιολογικού καθαρισμού, το εν λόγω νερό επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα του πράσινου χώρου του εργοστασίου.

6. Φωτοβολταϊκά πάνελ: Εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία της παραγωγικής μας μονάδας, καθώς και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα, το 20% της συνολικής ζήτησης της παραγωγικής μονάδας καλύπτεται από ηλιακή ενέργεια.

7. Μείωση των εκπομπών καυσαερίων: Βέλτιστη χρήση οχημάτων, εξοικονομώντας καύσιμα στη μεταφορά υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και μέτρηση εκπομπών ρύπων εργοστασίου.

8. Μείωση χρήσης πλαστικού: Διαρκής προσπάθεια μείωσης των υλικών συσκευασίας, με έμφαση στα πλαστικά. Δέσμευση των προμηθευτών μας προς αυτή την κατεύθυνση και πλάνο μείωσης πλαστικού 30% σε όλες τις συσκευασίες μας έως το 2030.

9. Χρήση ηλεκτρονικών αρχείων: Μείωση αριθμού των εκτυπώσεων, μέσω χρήσης ηλεκτρονικής μορφής εγγράφων.

Συνεχής μέτρηση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο τη διαρκή βελτίωσή τους, με σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο εφαρμογής αντίστοιχων περιβαλλοντικών προγραμμάτων.